สัญญาจ้างก่อสร้าง

         เลขที่ 112/2562 ลงวันที่ 11 เดือนกรกฎาคม 2562 ระหว่างกรมทางหลวงชนบท “ผู้ว่าจ้าง” กับ บริษัท ศิริไพบูลย์ จำกัด “ผู้รับจ้าง”

สัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

         เลขที่ สกท.10/2562 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ระหว่างกรมทางหลวงชนบท “ผู้ว่าจ้าง” กับ บริษัท เอเชี่ยนเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด “ที่ปรึกษา”