รายละเอียดของโครงการ

ลักษณะของโครงการก่อสร้างถนนสาย รย.2015 แยก ทล.36 – ทล.331 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง มีดังนี้

  • เขตทาง
  • เขตทางกว้าง 30.00 เมตร มี 4 ช่องจราจร กว้าง 3.50 เมตร ไหล่ทาง 2.00 เมตร ทางเท้า 3.90 เมตร
  • เขตทางกว้าง 40.00 เมตร มี 4 ช่องจราจร กว้าง 3.50 เมตร ไหล่ทาง 1.00 เมตร ทางเท้า 3.50 เมตร
  • ผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 28 เมตร มีไฟฟ้าส่องสว่าง และมีระบบระบายน้ำตลอดสองข้างทาง ความยาวพื้นที่ก่อสร้าง 11.465 กิโลเมตร
  • ระบบความปลอดภัยไฟฟ้าแสงสว่าง และเครื่องหมายจราจร
  • รูปตัดทั่วไปของถนน รูปที่ 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, และ 1.7 ตามลำดับ

รูปที่ 1.3 รูปตัดถนนทั่วไป แบบที่ 1 (เขตทาง 30.00 ม. แบบมีทางเท้า)

กม.12+700.000 ถึง กม.16+075.000

กม.16+950.000 ถึง กม.17+350.000

กม. 18+500.000 ถึง กม.18+800.000

กม.20+700.000 ถึง  กม.21+100.000

(รวมระยะทาง 4.475 กม.)

รูปที่ 1.4 รูปตัดถนนทั่วไป แบบที่ 2 (เขตทาง 30.00 ม. แบบไม่มีทางเท้า)

กม.16+075.000 ถึง กม.16+950.000 กม.17+350.000 ถึง กม.18+500.000

กม.18+800.000 ถึง กม.20+700.000 กม.21+100.000 ถึง กม.23+580.000

(รวมระยะทาง 6.405 กม.)