1.1 ความเป็นมาของโครงการ

                  ถนนสาย รย.2015 แยก ทล.36 – แยก ทล.331 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เป็นเส้นทางพาดผ่านนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ซึ่งมีเนื้อที่ภายในนิคมฯ ประมาณ 5,000 ไร่ นอกจากนี้สายทางดังกล่าวยังเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างนิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) อ. ปลวกแดง  เพื่อออกสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 331 ปัจจุบันพบว่าผิวจราจรของสายทางดังกล่าวมีความเสียหายเกือบตลอดทั้งสายทาง อีกทั้งนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้กำลังมีการเจริญ เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณการจราจรในบริเวณดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างมากในเวลาอันรวดเร็ว จึงมีความจำเป็น ที่จะดำเนินการพัฒนาสายทางดังกล่าวเพื่อรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนโลจิสติกส์ (Logistics) ในการขนส่งระหว่างนิคมอุตสาหกรรม กรมทางหลวงชนบทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุง ขยายผิวจราจรถนนสายดังกล่าวจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร

1.2 วัตถุประสงค์โครงการ

                 กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม  ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ มีความประสงค์จะว่าจ้างวิศวกร   ที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการควบคุมงานก่อสร้างถนนสาย รย.2015 แยก ทล.36 – ทล.331 อ. ปลวกแดง จ. ระยอง โดยกำหนดระยะเวลาก่อสร้างไว้ 900 วัน แผนที่ที่ตั้งโครงการ และผังองค์กรการบริหารงานโครงการดังแสดงในรูปที่ 1.1 และ 1.2 ตามลำดับ

เนื่องจากโครงการก่อสร้างถนนสาย รย. 2015 แยก ทล.36 – ทล.331 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง เพื่อรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายถนนโลจิสติกส์ (Logistics) ในการขนส่งระหว่าง     นิคมอุตสาหกรรม และเป็นโครงการที่สำคัญการขยายศักยภาพในการระบายปริมาณของรถ